Revbos

REVÍZIE
TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

 

Spoločnosť Revbos s.r.o. sa od roku 2016 zaoberá poskytovaním služieb v oblasti revízií vyhradených technických zariadení, plynových a tlakových. Sme držiteľom potrebných osvedčení na výkon činnosti revízneho technika, certifikátu STU o energetickom manažmente a disponujeme potvrdením vykonávať audity podľa ISO 50001.

Spolupracujeme so servisnými spoločnosťami zabezpečujúcimi dodávku a servis plynových a tlakových zariadení v celej SR.
Oblasť pôsobnosti spoločnosti je v priemysle, administratívnych budovách, bytových domoch a tepelných hospodárstvach.

topka-tlak
REVÍZIE  TLAKOVÝCH
ZARIADENÍ

Potrebujete zaradiť vaše vyhradené
technické zariadenia do tlakových skupín,
pripadne vykonať prvé,  či opakované
odborné prehliadky alebo skúšky?

Vykonáme skúšky po oprave tlakových
celkov alebo odstávkach a ich opätovné
spustenie do prevádzky. Po dostavbe
objektu ponúkame východzie odborné
prehliadky a skúšky  spracované podľa
projektovej dokumentácie od projektanta.

 POKRAČOVAŤ

topka-plyn
REVÍZIE  PLYNOVÝCH
ZARIADENÍ

Potrebujete zaradiť vaše vyhradené
technické zariadenia do plynových skupín,
pripadne vykonať prvé, či opakované
odborné prehliadky alebo skúšky ?

Vykonáme skúšky po oprave plynových
celkov alebo odstávkach a ich opätovné
spustenie do prevádzky. Po dostavbe
objektu ponúkame východzie odborné
prehliadky a skúšky spracované podľa
projektovej dokumentácie od projektanta.

 POKRAČOVAŤ

topka-poradenstvo
ENERGETICKÉ
PORADENSTVO

Potrebujete znížiť spotrebu energie vo
vašich objektoch a ušetriť tak množstvo
finančných prostriedkov? Neviete kedy
a prečo spotrebovávate energie?

Vykonáme podrobný interný energetický
audit systému a využitie energie
v objektoch. Navrhneme a vypracujeme
úsporne riešenia, prípadne službu
komplexného energetického manažmentu
presne na mieru.

POKRAČOVAŤ


       

PONÚKAME VÁM INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP, BOHATÉ SKÚSENOSTI A PRVOTRIEDNU KVALITU


Akú spotrebu elektrickej energie bude mať vaša nehnuteľnosť po dostavbe?
Určíme pre vás najvýhodnejšiu max. rezervovanú kapacitu a rovnako aj rezervovanú kapacitu u distribútora. Zameriame sa na správnu kompenzáciu jalových prúdov a predídeme neželaným prirážkam. Určíme správnu selekciu istiacich prvkov s cieľom, ponížiť hlavné istenie a  znížiť fixnú platbu distribútorovi.

Začínate prevádzkovať zdroj tepla (plynovú kotolňu alebo výmenníkovú stanicu tepla)?
Nastavíme u distribútora dennú rezervovanú kapacitu pre všetky odberné kategórie. Po dohode zabezpečíme odborne spôsobilú osobu pre obsluhu kotolne V. triedy a poradenstvo pri optimalizácii spotreby plynu. U výmenníkových staníc nastavenie tzv. fixnej zložky (príkonu) a variabilnej zložky.

Chcete vidieť spotrebu médií (elektrická energia, plyn, voda) online?
Vypracujeme pre vás zber, vyhodnotenie dát v graficky zrozumiteľnej podobe a to bez zbytočne zložitej montáži! Nainštalujeme (bez stavebných zásahov) moderný systém zberu dát a spotrebu si už hravo skontrolujete sami.

Potrebujete získať audit svojich energetických zariadení?
Vypracujeme interný audit systému energetického manažérstva podľa ISO 50001. Poradenstvo pri zavádzaní systému energetického manažérstva pre ISO 50001 ako doplnok k ISO 14001.