Revízie vyhradených

technických zariadení

priemysel, administratívne budovy, bytové domy, tepelné hospodárstvo

Revízie
tlakových a plynových zariadení

Osvedčeným certifikovaným technikom

Revízie tlakových zariadení

Skúšky po oprave tlakových
celkov alebo odstávkach a ich opätovné
spustenie do prevádzky.

Odborné prehliadky a skúšky po dostavbe objektu, spracované podľa
projektovej dokumentácie projektanta

Revízie plynových zariadení

Skúšky po oprave plynových
celkov alebo odstávkach a ich opätovné
spustenie do prevádzky. 

Odborné prehliadky a skúšky po dostavbe objektu, spracované podľa
projektovej dokumentácie projektanta

Partneri

Výber spolupracujúcich partnerov

Rozdelenie
technických zariadení

Tlakové a plynové technické zariadenia

Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú:

b) tlaková nádoba stabilná, ktorá

1. obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku12) v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky;

Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky;

Objem technického zariadenia tlakového je určený veľkosťou priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším tlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava;

Technické zariadenie tlakové s viacerými priestormi sa do skupiny zaradí podľa priestoru, ktorého parametre patria do najvyššej skupiny,

c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, napríklad cisterna,

e) potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (2 000).

Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú:

a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),

b) tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje

1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50);

Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

2. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25),

e) potrubné vedenie

1. na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a väčší,

2. s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti.

Technické zariadenia tlakové skupiny C sú:

Technické zariadenia tlakové nezaradené do skupiny A alebo skupiny B.

Technické zariadenia plynové skupiny A podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na:

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h,

h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní.

Technické zariadenia plynové skupiny B podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, určené na:

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,

e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane,

f) znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),

g) rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,

h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín.

Technické zariadenia plynové skupiny C podľa druhu sú:

a) technické zariadenia pracujúce s nebezpečným plynom nezaradené do skupiny A alebo skupiny B,

b) technické zariadenia pracujúce s ostatnými plynmi.
Bioplyn acetylén.

Referencie

Výber realizovaných projektov

Administratívna budova

Technická a technolgická prevádzka administratívnej budovy

Obchodné centrum​

Technická a technolgická prevádzka obchodného centra v Bratislave

Bytový dom

Technická a technolgická prevádzka bytového domu s vlastným zdrojom a rozvodom tepla

Hotelový audit

Audit technickej správy hotela, z pohľadu technologických a energetických zmien, vedúcich k zníženiu nákladov a zvýšeniu poskytvaného komfortu.

Zdroj s dodávkou tepla

Technologický audit zdroja tepla pre novo vybudovanú obytnú oblasť . Audit posúdenia funkčnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja.

Prečerpávacia stanica

Auditu aktuálny stavu prevádzkovania nehnuteľností a technických zariadení za účelom jeho zefektívnenia a optimalizácie súvisiacich nákladov.

Kontakt

Profesionálne služby revízie zariadení

Kontaktujte nás

Využite naše profesionálne, certifikované služby revízie technických zariadení. Kontaktujte nás priamo, alebo pomocou kontaktného formulára. Radi Vám poradíme.

Revbos

Váš osvedčený certifikovaný partner