Pravidlá spracúvania záznamov
z kamerového systému

GDPR kamerový systém – výnimka pre domáce spracúvanie

V niektorých prípadoch, sa na monitorovanie kamerovým systémom Nariadenie GDPR nevzťahuje ani v prípade, ak ide o monitorovanie identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb. Ide o situácie patriace pod tzv. „domácu výnimku“, ktorá je ustanovená v čl. 2 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR, podľa ktorého sa ustanovenia GDPR neuplatňujú na spracúvanie osobných údajov vykonávaných fyzickou osobou v rámci výlučne jej osobnej alebo domácej činnosti.

Domáca výnimka zahŕňa situácie, ktoré sa týkajú výlučne súkromného alebo rodinného života jednotlivcov. Typickým príkladom spadajúcim do „domácej výnimky“ je monitorovanie okolia rodinného domu a priľahlého pozemku vo vlastníctve súkromnej osoby. Jedná sa o monitorovanie neverejných priestorov. Neverejné priestory sú také, do ktorých nie je možné vstupovať bez pozvania vlastníka. V prípade, ak kamerový systém systematicky monitoruje susedný pozemok, prípadne verejné priestranstvo (chodník, ulicu) mimo súkromného pozemku, domáca výnimka sa neuplatní a prevádzkovateľ kamerového systému je povinný plniť povinnosti podľa nariadenia GDPR.