Pravidlá ochrany osobných údajov

Spoločnosť Revbos s.r.o. so sídlom Na Križovatkách 37/C, 821 04 Bratislava, IČO: 50507389, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka číslo: 114217/B, rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby ste rozumeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Spoločnosť Revbos s.r.o. spracúva osobné údaje na základe zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (v skratke GDPR).

1. Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Revbos s.r.o.

V spoločnosti Revbos s.r.o. sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb zákonným a transparentným spôsobom, sú získavané výhradne na legitímne účely v primeranom a presne určenom rozsahu a na základe definovaných právnych základov. Spoločnosť Revbos s.r.o. má v Smernici Ochrana osobných údajov určené technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, najmä ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, ochrany pred poškodením či stratou definované.

2. Zákonnosť a doba spracúvania osobných údajov spoločnosti Revbos s.r.o.

Spoločnosť Revbos s.r.o. získava nasledovné osobné údaje:
meno, priezvisko, obec, psč, okres, kraj, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky, resp. za účelom vybavenia vašej požiadavky (kontaktný formulár) a faktúra. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 12 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. V rámci vybavenia vašej požiadavky cez kontaktný formulár dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom jednania o uzatvorení Zmluvy.

Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.
Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

3. Komu a ako poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje neprenášame tretím stranám.V rámci spoločnosti Revbos s.r.o. má prístup k Vašim osobným údajom len obmedzený počet zamestnancov. Títo zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k osobným údajom. Zamestnanci spoločnosti majú právo spracúvať osobné údaje iba podľa pokynov spoločnosti Revbos s.r.o. a iba v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh.
Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám vrátane:

 • poskytovateľov služieb, ktorí spoločnosti Revbos s.r.o. poskytujú technickú podporu na podporu IT
 • obchodných partnerov, dodávateľov (dopravcovia) na plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli
 • analytikov a poskytovateľov vyhľadávacích nástrojov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich webových stránok.

Spoločnosť Revbos s.r.o. môže v prípade potreby zdieľať osobné údaje aj s externými poradcami (napr. právnikmi, účtovníkmi, audítormi). Spoločnosť Revbos s.r.o. neuskutočňuje prenos Osobných údajov do tretích krajín (mimo
Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru) a ani mimo Slovenskú republiku.

4. Vaše práva.

Osoba poskytujúca osobné údaje má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR),
 • Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
 • Právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
 • Právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),
 • Právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),
 • Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť Revbos s.r.o. pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).
 • Revbos s.r.o. je v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinná informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Revbos s.r.o. oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 19 GDPR)
 • Osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú (čl. 22 GDPR)
 • Práva aby Revbos s.r.o. bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby (čl. 34 GDPR)

Poskytnutie informácií dotknutej osobe :
Vezmite prosím na vedomie, že tieto práva môžu byť v niektorých situáciách obmedzené, napríklad Vaše právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov môže byť obmedzené, ak vieme preukázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami.
V niektorých prípadoch nám budete musieť poskytnúť aj dodatočné informácie, aby sme Vám mohli na Vašu žiadosť odpovedať. Za odpoveď na Vašu žiadosť Vám nebudeme účtovať žiadny poplatok, pokiaľ tak neustanovuje zákon. Ak bude takýto poplatok účtovaný, bude primeraný Vašej žiadosti. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.